First Chinese Presbyterian Church 100th Anniversary! PCUSA
ENGLISH

關於教會
*本會信仰 / 治會組織

*本堂歷史 *本會典章

*使徒信經 *尼西亞信經

*美國長老會教會法規書 *教會法規書(中文)

*美國長老會全國總會 *東北協會 *紐約市區會